arbejdsmarkedets erhvervssikrings mentabel, Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring

PDF-fil

7.1.8 Hvis det varige mén ikke er anført i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, fastsætter vi selv méngraden. Vi fastsætter altid méngraden på baggrund af skadens medicinske art og omfang. Vi tager ikke hensyn til dit erhverv, din sociale situation, andre individuelle forhold, eller om din evne til

arbejdsmarkedets erhvervssikrings mentabel, Lyt til Netradio

Lyt til Netradio – powered by LinkMobility

Gør som 150.000 andre og brug 5 minutter, og fortæl om din ulykkesforsikring. Så finder vi 3 UFORPLIGTENDE tilbud på en billig ulykkesforsikring til dit behov.

PDF-fil

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel er udvidet og tilpasset interna-tionale forhold: Ved tab af eller funktionsudygtighed i de legemsdele og sanseorganer, der er nævnt nedenfor, er det denne méntabel med højere satser, der gælder. Images used under

Hvert år er der desværre mange, der bliver syge af deres arbejde eller som kommer ud for en ulykke på arbejdet. Dansk Metal kan hjælpe dig videre, hvis det skulle ske for dig. Jo før du henvender dig, jo bedre hjælp kan vi give dig.

PDF-fil

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, se www.aes.dk. Forsikringen dækker, hvis du får et psykisk varigt mén som følge af et ulykkestilfælde. Hvis det varige mén består både af et fysisk og et psykisk v arigt mén, giver f orsikringen ret til erstatning for den samlede méngrad. Forsikringen dækker psykisk varigt mén

Er du udsat for en personskade, kan du få dækket følgende poster: Erhvervsevnetab er lovens betegnelse for, hvordan ulykken har påvirket din evne til at skaffe dig selvstændig indtægt ved arbejde. Hvis du grundet skaden ikke kan opretholde den samme indtægt, som du havde før skaden, har du krav på erstatning for erhvervsevnetab. Denne

Patienterstatningen benytter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel til at fastlægge et varigt mén. Ved beregningen af godtgørelse for varigt mén anvendes en fast takst pr. méngrad. Taksten fastsættes af Justitsministeriet. Der ydes efter EAL § 4, stk. 1, sidste punktum, ikke godtgørelse ved en méngrad på under 5 %.

På Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside kan du finde satserne for, hvor meget du maksimalt kan få betalt af dine udgifter: Arbejdsskader – aktuelle satser (nyt vindue) Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg søger? Sørg for, at læse side 1 på ansøgningsskemaet ” Vigtig information før du udfylder din ansøgning”.

arbejdsmarkedets erhvervssikrings mentabel, Brev til patienterstatningen ang. genoptagelse af …

e. Det er vel sagen uvedkommende, at I ønsker at pointere, at der skal være tale om erhvervsevnetab, hvis en læge fastsætter den daglige smerte i benet og/eller den allergiske reaktion til 5% eller derover, som et livsvarigt gene ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel eller anden oplyst og anerkendt méntabel.

Man sammenholder de lægelige akter med Arbejdsmarkedets erhvervssikrings méntabel og hvis der er uenighed omkring méngraden kan sagen forelægges for Arbejdsmarkedets erhvervssikring. Det vil som udgangspunkt være den skadelidte, der skal betale gebyret for en forelæggelse.

Méngraden fastsættes efter den forsikredes medicinske méngrad på grundlag af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel og uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Det vil sige, at forsikringen ikke dækker erhvervsevnetab. Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100%.

PDF-fil

1/13 l ETU Forsikring | ULYKKE – 01 Generelle betingelser 1. Hvem dækker forsikringen? A. Forsikringen dækker de personer, der er nævnt i policen. B. Nyfødte børn er gratis dækket, hvis en eller begge forældre er omfattet af denne ulykkesforsikring hos ETU Forsikring.Dækningen gælder indtil barnet er 2 år, medmindre barnet allerede er omfattet af en anden ulykkesforsikring.

Erhvervssikring betales af den part, der ønsker sagen forelagt. Ændres afgørelsen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til fordel for sikrede, betaler GF Forsikring omkostningerne. Den mentabel, der benyttes, kan ses på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside www.aes.dk 11. Førerplads Det fremgår af policen, om denne dækning er valgt.

Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel (aes.dk), fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til førerens erhverv, sociale situation og fritidsinteresser. Erstatningen udbetales til føreren af den forsikrede motorcykel.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel er udvidet og tilpasset internationale forhold: Ved tab af eller funktionsudygtighed i de legemsdele og sanseorganer, der er nævnt nedenfor, er det denne méntabel med højere satser, der gælder.

Man sammenholder de lægelige akter med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel, og hvis der er uenighed omkring méngraden, kan sagen forelægges for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Se evt. den vejledende ménberegner fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer uafhængige afgørelser efter arbejdsskadeloven