børnefaglig undersøgelse, Børnefaglig undersøgelse

Børnefaglig undersøgelse Hvis kommunen vurderer, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, skal kommunen gennemføre en børnefaglig undersøgelse. Baggrunden for en børnefaglig undersøgelse kan for eksempel være en henvendelse fra familien eller barnet eller den unge selv.

børnefaglig undersøgelse, Autisme

Børnefaglig undersøgelse § 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold.

En børnefaglig undersøgelse har altid udgangspunkt i et formål, der er begrundet, og er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, som også kan påklages.” Professor Carsten Obel foreslår, at man lader en læge kigge undersøgelsen igennem, når den er udarbejdet, for at sikre at sagsbehandleren får støtte, samt at familien på den måde og så tilses af en neutral, uvildig part med

Børnefaglig undersøgelse. Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes den børnefaglige undersøgelse. Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien.

Børnefaglig undersøgelse. Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes den børnefaglige undersøgelse. Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien.

Undersøgelse af et barns forhold ved antagelse om behov for særlig støtte. 50 . 4 mdr. Børne- og Ungerådgivningen. En børnefaglig undersøgelse skal være afsluttet inden 4 måneder. Vurdering af hjælp til børn og unge med særlige behov (= foranstaltninger: f.eks. familiebehandling, kontaktperson, anbringelse m.m.) 52: 8 uger

Hjemmetræning skal søges hos og godkendes af kommunen, blandt andet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse. Hvis du vil ansøge om hjemmetræning, skal du derfor kontakte kommunen. Du skal også kontakte kommunen, hvis du skal ansøge som partsrepræsentant. Du kan læse mere om hjemmetræning på Social- og Indenrigsministeriets

Den børnefaglige undersøgelse foretages i et samarbejde med familien og de professionelle der er i barnets netværk; skole, dagtilbud, klub mv., og skal hjælpe Familieafdelingen med at afklare, om der er behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien.

Oversættelse for ‘undersøgelse’ i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser.

børnefaglig undersøgelse, De aldersopdelte fokusområder i ICS

PDF-fil

kommunerne, når de skal lave en børnefaglig undersøgelse, handleplan og opfølgning på handleplan. Når opdateringen har ført til øget fokus på eksempelvis kontekstuelle forhold i et barns hverdag og på barnets eget perspektiv, kan det åbne op for, at sagsbehandlere har en anden vægt-

Undersøgelse af et barns forhold ved antagelse om behov for særlig støtte. 50 . 4 mdr. Børne- og Ungerådgivningen. En børnefaglig undersøgelse skal være afsluttet inden 4 måneder. Vurdering af hjælp til børn og unge med særlige behov (= foranstaltninger: f.eks. familiebehandling, kontaktperson, anbringelse m.m.) 52: 8 uger

Hjemmetræning skal søges hos og godkendes af kommunen, blandt andet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse. Hvis du vil ansøge om hjemmetræning, skal du derfor kontakte kommunen. Du skal også kontakte kommunen, hvis du skal ansøge som partsrepræsentant. Du kan læse mere om hjemmetræning på Social- og Indenrigsministeriets

PDF-fil

tale om en børnefaglig undersøgelse. I ET KORT NOTAT Skriftlig oversendelse kan evt. kombineres med, at der sendes enkelte sagsakter i deres helhed fx en børnefaglig undersøgelse. TELEFONISK Det kan fx være: • I meget hastende sager som fx sager om international børnebortførelse • I sager, hvor det kun er relevant at

PDF-fil

stillinger, at der er behov for en børnefaglig undersøgelse for at afdække be-hovet for særlige foranstaltninger. På baggrund af oplysninger fra Haderslev Kommune kritiserede ombudsman-den, at kommunen havde anvendt forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, stk. 3, over for børn og unge i en række tilfælde, hvor kommunen burde

PDF-fil

børnefaglig undersøgelse (§ 50) 24 Inddragelse af borgere med begrænset kendskab til dansk sprog og lovgivning 25 Fagtermers betydning og forældres kendskab til termen ”anbringelse” 25 Børn, unge og forældres opfattelse af den børnefaglige undersøgelse (§ 50) 26 Vurdering af omsorgssvigt 27

Dette kaldes den børnefaglige undersøgelse. Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien. Her kan du læse om kommunens tilbud til børn og unge, der har brug for særlig støtte: Fold alle ud

Systematikkurset er opbygget, så du og dine medarbejdere/kolleger både får opbygget en systematik i sagsarbejdet, som både medvirker til at sikre kvaliteten og lovmedholdeligheden, og så det kan målrettes indholdsmæssigt til netop din kommunes behov.