budget og regnskabssystem for regioner, Høringsdetaljer

Budget- og regnskabssystem for regioner. Høringstype Andet materiale Myndighed Social- og Indenrigsministeriet. Område Samfundsøkonomi og statistik Høringsfrist 25

budget og regnskabssystem for regioner, Regnskab 2016

PDF-fil

de for regioner gældende regler, herunder ”Budget- og regnskabssystem for regioner.” – at vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt referater fra regi-onsrådsmøder til rådighed. – at der ikke uden for regionens bogføring eksisterer projekter m.v.,

PDF-fil

årsbudgettet i både regioner og kommuner skal være egnet til realisering, jf. afsnit 5.2.1 i både “Budget- og regnskabs-system for regioner” og “Budget- og regnskabssystem for kommuner”, der er bilag til henholdsvis bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. og

PDF-fil

Økonomi- og indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner. Region Hovedstadens resultatopgørelse består af udgifter og omkostningselementer, der til sammen udgør regionens samlede driftsregnskab. Region Hovedstadens samlede årsregnskab for 2016

PDF-fil

Orientering om endelig version af ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, samt opfølgning på økonomiaftalen for 2007 vedrørende om-kostningsreformen Indledning Hermed fremsendes orienteringsskrivelse til kommunerne vedrørende: 1. Endelig version af Budget- og regnskabssystem for kommuner der har virkning fra budget 2007. 2.

PDF-fil

ii Budget- og Regnskabssystem for regioner ”For det andet vil det ikke blive betragtet som stridende mod loven (red. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.), såfremt der sker en bevillingsoverskridelse i tilfælde, hvor det bevilgede beløb er

Og da udgiftslofterne udnyttelse vurderes samlet for de 5 regioner blev der en åbning for Region Sjælland for et ekstra afdrag. Derudover har 2019 for Regional Udvikling været præget af aftalen om flytning af erhvervsfremmeindsatsen.

Den statslige sektor dækker den statistiske definition, det vil sige både selve staten (på statsregnskabet), men også sociale kasser og fonde (A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond). Udover de løbende regnskabstal fra driften, skal der også offentliggøres data for den offentlige sektors eventualforpligtelser (garantier, misligholdte tilgodehavender mv.) på årsbasis.

PDF-fil

7.1 Materielle og immaterielle anlægsaktiver 367 7.1.1 Fysiske anlæg til salg 367 7.1.2 Anlæg under opførelse 367 7.2 Varebeholdninger 368 7.3 Tilgodehavender 368 7.4 Likvide beholdninger og pengestrømme 368 7.5 Egenkapital 369 7.6 Hensatte forpligtelser

budget og regnskabssystem for regioner, Regnskab 2017

PDF-fil

Regnskabspraksissen tager udgangspunkt i retningslinjerne givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet i ”Budget- og regnskabssystem for regioner”. I overensstemmelse med reglerne herfor aflægges det omkostningsbaserede regnskab. I det omkostningsbase-rede regnskab indregnes og måles aktiver og passiver på status.

PDF-fil

private tilbud skal aflægge regnskab som kommunale tilbud og følge budget- og regnskabsprin-cipperne i ”Budget og regnskabssystem for kommuner og regioner.” 2. Det private tilbud har indgået driftsaftale med en kommune, hvor sidstnævnte stiller 100% garanti

Budget og regnskabstal Kommunerne vedtager hvert år medio oktober budgettet for det kommende år. En foreløbig opgørelse af kommunernes budgetter foreligger ultimo november måned, hvor fokus er budgetniveauet set ift. de aftalte rammer på skat, service og anlæg.

PDF-fil

• Budgetbemærkninger m. diverse oversigter jf. budget og regnskabssystem for regioner. 28/9 Forberedelsesudvalg • 2. behandling af budgettet • Budgetbemærkninger m. diverse oversigter jf. budget og regnskabssystem for regioner. 1I hele budgetforløbet er det gennemgående bilag et statusnotat over budgettets hovedposter samt

BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited – et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse 5.4 Budget- og bevillingskontrol ..163 5.5 Periodisering

PDF-fil

Økonomi- og Indenrigsministeriet er for så vidt angår afskrivninger på almene boliger opmærksom på, at de nuværende konteringsregler i Budget- og regnskabssystem for regioner til funktion 2.10.30 Almene ældreboliger ikke afspejler, at indtægter og udgifter over tid skal udligne hinanden, og at der ikke

PDF-fil

Regionsrådet og regionens administrative ledelse har dags dato aflagt åbningsbalance pr. 1. januar for 2007 for Region Syddanmark. Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et

PDF-fil

Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 15 – Afgangs- og prøvebeviser fra kommunale skoler skal bevares -Opbevares enten på skolen eller på rådhuset (kan f.eks. journaliseres i kommunens ESDH-system) -Fra digitale elevsystemer (f.eks. KMD Elev eller Tabulex TEA) afleveres kun karakteroplysninger – men ikke de