ef til eu, EU

EU-domstolen henviser herudover i et vist omfang til ikke-bindende retsakter til støtte for sine afgørelser. De ikke-bindende retsakter har således i høj grad betydning ved fortolkningen af de bindende retsakter (direktiver, forordninger og afgørelser), og de kan på den måde gradvis blive forpligtende for medlemsstaterne.

ef til eu, Skat.dk: C.D.11.15.2.3 EF

Alle EU-medlemslande er omfattet af EF-voldgiftskonventionen. EF-voldgiftskonventionen vedrører kun ophævelse af grænseoverskridende transfer pricing-reguleringer, og er på det område et alternativ til anvendelsen af en eventuel dobbeltbeskatningsaftale. Bemærk. EF-voldgiftskonventionen anvender begrebet “et foretagende”.

EF afstemningen og oliekrisen. I 1972 blev der afholdt folkeafstemning om dansk medlemskab af EF. Resultatet blev 63,3% for og 36,7% imod. Holdningen til EF, senere EU, delte danskerne, og ved de fem folkeafstemninger om nye EU-traktater, som har været afholdt frem til

EU-kommisssionen offentliggør en liste over vedtagne retningslinjer. Bindende gennemførelsesbestemmelser. Europa-Kommissionen fremlagde den 8. oktober 2004 forslag til en rådsforordning med gennemførelsesbestemmelser til 6. momsdirektiv. EU-Rådet vedtog den 17. oktober 2005 forslaget som Forordning (EF) nr. 1777/2005.

PDF-fil

direkte støtte til landbrugere, og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (Se side 608 i denne EUT). (2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Euro­

Forordning om flypassagerers rettigheder (www.eur-lex.europa.eu): Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91.”. Forordning om buspassagerers rettigheder (www.eur-lex

PDF-fil

Indledning til opdateret 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf den frste version blev vedtaget i 1989. kan være oversættelse af vejledningen til andre EU-sprog, men kun den engelske version vil blive kontrolleret af Kommissionen, hvorfor

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1358/2014 af 18. december 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår økologiske akvakulturdyrs oprindelse, opdrætspraksis for akvakultur dyr, foder og økologiske akvakulturdyr og produkter og stoffer, der er tilladt i produktionen af økologisk akvakultur

PDF-fil

Vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (VEJ nr. 9467 af 30/06/2014) Opholdsdirektivet (nr. 2004/38 EF) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om

ef til eu, EUROPA

PDF-fil

beslutning 2002/358/EF bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (4) og nærværende direktiv, der begge bidrager til at reducere emissioner af fluorholdige drivhusgasser, vedtages og offentliggøres i Den

Når du flyver til eller fra EU og oplever forsinkelser, aflysninger eller overbookinger, kan du have ret til flykompensation.Reglerne for dette fremgår af EU-forordningen EF 261, der helt officielt er kendt som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004. Det er en ordentlig mundfuld, så vi kalder den bare EF 261.

Danmark har efter EU-opholdsdirektivet (2004/38/EF) kun pligt til at tildele SU til arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer, der har bevaret denne status samt deres familiemedlemmer. Øvrige EU-/EØS-statsborgere samt statsborgere i Schweiz kan først få tildelt SU efter 5

PDF-fil

Den nye forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr (MD-forordningen) og forordning (EU) 2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagno – stik (IVD-forordningen) vil bringe EU’s lovgivning i overensstemmelse med den teknologiske udvik – ling og fremskridtene inden for lægevidenskab og lovgivningsprocesser.

PDF-fil

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU’S REGLER FOR VAREMÆRKER OG EF-DESIGN I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) 2017/1001 OM EU-VAREMÆRKER OG FORORDNING (EF) NR. 6/2002 OM EF-DESIGN Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af

9208/20 aan/AAN/ef 2 BILAG JAI.1 DA BILAG 2020/0134 (NLE) RÅDETS HENSTILLING om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner

EU-formandskabet skifter hvert halve år, så den del af EU-forhandlingsdelegationen, der repræsenterer formandskabet, skiftes ud hvert halve år, og det kan derfor have en vis betydning for effektiviteten i forhandlingerne, hvilket land der har formandskabet i EU, og hvordan holdning til tyrkisk medlemskab er i det pågældende land. Åbningen af hvert forhandlingskapitel kræver desuden

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF og 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende en udtømmende liste over de oplysninger, som påtænkte erhververe skal forelægge i deres underretning om en påtænkt erhvervelse af en kvalificeret andel i et investeringsselskab