funktionærloven fridage, Årlig Ferie, Helligdagsbetaling, Ugentlige …

Kollektive overenskomster fastsætter 1. maj, grundlovsdag (5. juni), juleaften (24. december) og nytårsaften (31. december) som fridage, selvom disse ikke er helligdage. Ugentlige hviledage Medarbejdere har krav på en daglig hvileperiode på mindst 11

funktionærloven fridage, Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

PDF-fil

feriefridagstimer eller fridage. For øvrige personalegruppers vedkommende henvises der til overenskomsterne eller kutyme. Mærkedage og øvrige fridage Det er muligt at holde en fridag på nedenstående mærkedage, men fridagen holdes uden løn eller ved brug af en feriedag, opsparede flextimer eller lign: egen 50, 60 og 70 års fødselsdag

Feriedage kan ikke lægges på danske helligdage eller på dage, som i forvejen er fridage eller på det ugentlige fridøgn, normalt søndag. Dette gælder også aftalte afspadseringsdage. Ferien kan heller ikke holdes på dage, hvor du er afskåret fra at holde ferie, f. eks. under barsel, hvis du er syg eller hvis du aftjener værnepligt.

Uanset om du fx er ansat eller ledig har du ret til at holde fem ugers ferie om året. Hvordan du finansierer din ferie, er dog en anden sag.

For ansatte i kommuner og regioner gælder det, at ovennævnte dage er fridage med løn, hvis man er ansat i en afdeling i kommunen, hvor der er kutyme for, at medarbejderne holder fri. Det gælder typisk i rent administrative stillinger. Hvis det øvrige personale på arbejdspladsen arbejder disse dage, skal du som DSLer også arbejde.

Fridage som 1. maj, grundlovsdag, juleaften, nytårsaften, Kristi Himmelfart m.m. afhænger af forskellige forhold. Læs mere hos Djøf >>

Hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, skal du huske at varsle dette over for dine ansatte senest en måned før ferien begynder. Overholder du ikke fristen – eller har du ikke sørget for, at dine ansatte har gemt ferie nok – kan du komme til at betale løn, selvom de holder fri.

Tag stilling til cookies på borger.dk. Borger.dk bruger cookies til statistik og optimering af brugeroplevelsen. Borger.dk videresender ikke oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål.

En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. En lønmodtager, der er ansat i mindre end 1 måned optjener ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse i kalendermåneden.

funktionærloven fridage, Fridage

Fridage som 1. maj, grundlovsdag, juleaften, nytårsaften, Kristi Himmelfart m.m. afhænger af forskellige forhold. Læs mere hos Djøf >>

Som ansat i en kommune eller en region optjener du ret til en 6. ferieuge (5 dage). Disse feriedage afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette, og de kan holdes på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret (1. maj – 30. april).

Ferielukning. Arbejdsgiveren kan også vælge helt at lukke arbejdspladsen i juleferien. Nogle arbejdspladser har lokale aftaler/kutymer om betalt frihed også på hverdagene mellem jul og nytår, men hvis dette ikke er tilfældet, er der fastsat særlige regler i ferieloven/ferieaftalerne:

PDF-fil

Fridage Stk. 1 Ejendomsfunktionærerne skal have 2 ugentlige sammenhængende fridage. Når lørdage og søndage ikke er fridage, er de arbejdsdage som alle andre, men på søndage udføres kun strengt nødvendige arbejder, som også kan omfatte renovation. Ejendomsfunktionæren skal dog altid være til

PDF-fil

mål, f eks arbejdstid, ferie og fridage, velfærdsforhold og lignende, kan være samtlige medarbejderes repræsentant over for ledelsen Ledelsen orienteres skriftligt om valg af fællestillidsrepræsentant Stk. 2 Fællestillidsrepræsentanten kan deltage i behandlingen af spørgs-mål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funk-

PDF-fil

Funktionærloven angiver en række rettigheder og pligter, hvis du er funktionær. Det er langt de fl este KS’ere. Ekstra ferie eller fridage Fast arbejdstid med afspadserings- og/eller overarbejdsordning Belønning af resultater Karrieremuligheder Variabel løn Bonusaftale

Funktionærloven har regler om en og tre måneders godtgørelse, hvis man har været ansat i 12 og 17 år og opsiges af arbejdsgiveren. 18 Opsigelsesvarsler. Funktionærloven indeholder ufravigelige regler om opsigelsesvarsler. Ifølge funktionærloven kan der aftales prøvetid, hvor der er et gensidigt kortere opsigelsesvarsel; nemlig 14 dage.

Ifølge funktionærloven har du ret til fuld løn under sygdom, men kun halv løn under barsel. Derfor kan der opstå et spørgsmål om, hvorvidt der i en given sygdomsperiode før fødsel skal udbetales sygeløn eller barselsløn. Det afgørende for, om du skal have fuld løn er, om barselsorloven kan betragtes som påbegyndt eller ej.