officialmaksimen, Omfanget af officialmaksimen i civile skattesager

PDF-fil

blandt andet officialmaksimen, som har til formål at sikre, at skatteforvaltningen indhenter alle relevante oplysninger, før der træffes afgørelse i en sag. Det er vigtigt for, at der fortsat kan være tillid til det offentlige. I specialet søges det belyst, om skatteforvaltningen overholder og opfylder officialmaksimen.

officialmaksimen, Forvaltningsloven af Niels Fenger → Bestil bogen her …

Fremstillingen behandler – udover kommentarerne til forvaltningslovens enkelte bestemmelser – bl.a.også officialmaksimen og persondatalovens videregivelsesregler samt EU-rettens og menneskerettens stadigt større krav til den nationale forvalt­ningsproces.

2 Officialmaksimen. 3 Oplysningsmetoder. 4 Notatpligt. 5 Retsvirkninger af overtrædelse af officialmaksimen og notatpligten. Kapitel 12. Partsmedvirken. 1 Oversigt. 2 Medvirken, der beror på initiativ fra parten. 3 Partshøring. 4 Databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt.

3.1 Myndighedens rolle Roller i forhold til behandling af ansøgning om miljøgodkendelse er primært fastlagt i miljøbeskyttelsesloven og giver myndigheden rettigheder, men også pligter. Ud over reglerne i lovgivningen er der en række principper, som gælder for myndighedernes adgang til at stille krav til virksomheder og private personer.

Ph.d.-forsvar om Officialmaksimen og taksationsmyndigheders pligt til at dokumentere egen praksis Torsdag den 12. oktober kl. 13.00 forsvarer Vibe Thimgaard Knoop offentligt sin ph.d.-afhandling med titlen: Vandløbssager i den kommunale taksationskommission – I en retlig belysning

PDF-fil

5.8 Officialmaksimen (oplysningspligten) 58 5.9 Journalisering 60 5.9.1 Hensyn bag reglerne om journalisering 60 5.9.2 I hvilke sager skal der foretages journalisering? 61 5.9.3 Hvad skal journaliseres? 62 5.10 Notatpligt 62 5.11 Databeskyttelse 64 5.12 Aftaleret 64 5.13 Tjenstlige forhold 65 5.13.1 Tjenesteforseelsesbegrebet 65

Officialmaksimen har tre aspekter. Det første består i en afgrænsning af sagens ramme. Det andet aspekt vedrører spørgsmålet om, hvilken grad af bevissikkerhed der kræves, før forvaltningsmyndigheden kan træffe afgørelse i sagen.

Officialmaksimen: universitetet har ansvaret for, at alle nødvendige oplysninger er indsamlet, inden der træffes afgørelse i en sag. Proportionalitetsprincippet: universitetet skal altid vælge den mindst indgribende løsning for ansøgeren under hensyn til, at afgørelsen skal opfylde sit formål.

Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalte, at det var Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at tilsynsmyndigheden er berettiget til ved generel fortolkning og konkret subsumption at efterprøve kommunernes overholdelse af reglerne i offentlighedslovens § 36, stk. 2, om sagsbehandlingstiden for en anmodning om aktindsigt, således som denne bestemmelse skal forstås i lyset af

officialmaksimen, Nyhed: Sagsbehandling i Ankenævnet for Forsikring …

”Officialmaksimen” ved Ankenævnet kontra forhandlingsprincippet; Manglende mulighed for syn og skøn; Anvendelsen af § 4 i Ankenævnets vedtægter – nævnets henvisning af sager til domstolene; Anvendelsen af ”blød § 4” Ankenævnets pålæg til forsikringsselskaberne om at bekoste indhentelse af en sagkyndig erklæring.

Officialmaksimen har tre aspekter. Det første består i en afgrænsning af sagens ramme. Det andet aspekt vedrører spørgsmålet om, hvilken grad af bevissikkerhed der kræves, før forvaltningsmyndigheden kan træffe afgørelse i sagen.

Officialmaksimen Officialmaksimen betyder, at det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har pligten til at indhente de oplysninger, der er nødvendige, for at der kan træffes en afgørelse. Det er forskelligt fra sag til sag, hvad det er nødvendigt eller muligt at indhente af oplysninger.

DOC-filWebvisning

I modsætning til, hvad der gælder for retsplejen påhviler det den offentlige myndighed at sørge for at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der træffes en afgørelse i den konkrete sag. Det følger af undersøgelsesprincippet eller officialmaksimen. Dette princip er ikke lovfæstet men udtryk for en almindelig retsgrundsætning.

PDF-fil

Officialmaksimen Det er lederen, der har ansvaret for, at en sag er korrekt og tilstrækkeligt oplyst, jf. den såkaldte officialmak­ sime. Det forvaltningsretlige forbud mod at sætte “skøn under regel” betyder, at der ved skønsmæssige afgørelser ikke må opstilles regler, der udelukker skønnet. Det er således ikke tilladt

Det forhold, at sagerne ved domstolene overgår fra officialmaksimen til forhandlingsprincippet taler meget klart for, at sagen finder sin afslutning i det administrative system. Dette er der både konkrete materielle årsager til, men også procesøkonomiske årsager gør sig gældende her.

PDF-fil

officialmaksimen at fastsætte driftsomkostninger for 2011 til 733.356 kr. (før § 8 regulering og 820.236 kr. efter regulering), når de faktiske driftsomkostninger i årene 2007-2009 androg henholdsvis 1.026.509 kr., 1.668.944 kr. og 1.409.521 kr.

1 FOB Officialmaksimen TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet – overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse – Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ombudsmanden udtalte efter behandling af en klage fra en borger over en afgørelse fra Landsskatteretten bl.a., at Landsskatteretten ikke kunne undlade at tage stilling