pff overenskomst, Overenskomster

Det er OK at have en overenskomst og være en del af et fagligt fællesskab. Overenskomsten sikrer din løn, arbejdstid, barsel, pension – og mange andre goder.Derudover indeholder overenskomsterne aftaler om uddannelse, som sikrer medlemmerne efteruddannelse, ekstrauddannelse eller en branchetilpasset uddannelse.Det er også overenskomsten, som sikrer, at der skal vælges en eller

pff overenskomst, Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Socialpædagogerne Storkøbenhavn. Velkommen til vores hjemmeside. Vi håber, at du vil finde svar på dine spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

PDF-fil

indgået overenskomst, erstattes denne af nærværende overenskomst, når pågælden-de overenskomst ifølge sit eget indhold udløber. Indeholder den forud for indmeldelsen gældende overenskomst ingen opsigelsesregler, kan begge parter med 6 måneders varsel til en 1. i en måned kræve, at nærværende overenskomst alene er gældende. § 2.

Som pædagog er det overenskomst mellem KL og PFF med lønindplacering på løntrin 30. Som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent er det overenskomst mellem KL og FOA med lønindplacering på henholdsvis løntrin 18 og løntrin 22. Som ufaglært er det overenskomst mellem KL og FOA med lønindplacering på løntrin 11.

Du skal være opmærksom på, at hvis du er privat ansat, kan der være indgået kollektiv overenskomst, der bl.a. indeholder en ferieaftale. Som privatansat får du løn under ferie, hvis du er ansat månedsvis eller for en længere periode, og hvis du har ret til løn på søgnehelligdage og sygedage.

overenskomst, og som har arbejdet mindst 9 måneder i de sidste 2 år på den pågældende virksomhed Ved en virksomhed forstås i denne forbindelse en geografisk afgrænset enhed. Hvor sådanne medarbejdere ikke findes i et antal af mere end 4, suppleres der med de medlemmer, der har arbejdet længst på virksomheden

(for pædagoger der er omfattet af overenskomst for det forebyggende og dagbehandlende område er der indlagt et pensionsgivende tillæg på 5.000 kr. pr. år)

Arbejdsgiveres overenskomst med CO-Metal og Industriens Arbejdsgiveres overenskomst med SID/KAD (Fællesoverens-komsten) samt alle ansatte omfattet af tiltrædelsesoverens-komster til ovennævnte overenskomster . København, den 15 . februar 1991 Anm. Protokollatteksten er den pr. 15. februar 1991 vedtagne bortset fra anmærkning til pkt. 9 b.

Pension under HK-overenskomsten eller industri- og vvs-overenskomsten Hvem er omfattet af Industriens Pension. Medarbejdere der er fyldt 18 år, som tidligere har oppebåret arbejdsmarkedspension indenfor området indenfor de sidste to år, er omfattet fra første dag.

pff overenskomst, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige …

PDF-fil

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger KL Frederiksberg Kommune BUPL (PFF), Blegdamsvej 124, 2100 København Ø, eller til den organisation, der efter intern aftale mellem de 3 organisationer har fået tillagt forhandlingsretten.

PDF-fil

medlem af BUPL eller SL, når man er ansat på en PFF overenskomst. Der er stor forskel, hvis der bliver strejke eller lockout, i forhold til den økonomi, man kan få i konfliktunderstøttelse. Ligeledes at der er forskel på karenslængden i forhold til at have fulde rettigheder. Vi har MED møde hvert kvartal. Det bliver oplevet fjernt fra vores

3F Industri Vestegnen er en professionel og moderne afdeling, der dækker industribranchen.

Vi har overenskomst med PFF Nærmere oplysning om stillingerne kan fås ved henvendelse til: Afdelingsleder Børneindsatser Jeannette L. Nielsen 2790 8181 fra mandag i uge 32. Ansøgningsfrist – 17 august 2020 Ansættelsessamtaler afholde i uge 35

BKI nr 57 af 11/12/2000 – Bekendtgørelse af overenskomst af 19. juni 1995 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat og de øvrige deltagende stater i Partnerskab for Fred vedrørende status for deres styrker samt to tillægsprotokoller af 19. juni 1995 og 19. december 1997 – Udenrigsministeriet

Procedureaftale – der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne Forhåndsaftale PFF. Forhåndsaftaler for andre grupper – der er ikke indgået forhåndsaftaler for andre grupper

14. maj 2012 – pff.dk . READ. Velkommen. Organisering og OK-2013. 14. maj 2012. Program • Velkomst, præsentation mm • Fagforeningen, film og tipskupon • Hvad for man for • Klassiske overenskomst krav i den aktuelle. situation: • Reguleringsordningen bevares • Procentvise lønsatser, reallønnen bevares • Pension forøgelse

PDF-fil

SL, PFF Dato: 26. marts 2020 Henv. til: Claus Brandt Direkte tlf.: 9611 7100 Lokalaftale i forbindelse med Covid-19 /Fælles forståelse af rammen for fleksibilitet under COVID-19 KL og Forhandlingsfællesskabet har lavet en fælleserklæring. ”Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til