selvbestemmelse, Selvbestemmelse

I forsøk på å avklare hva selvbestemmelse er, kan vi komme til å søke løsninger i form av klare definisjoner av begrepet. Dersom siktemålet med begrepsavklaringen er å finne en fasit med en betydning, vil vi vanskelig komme i mål. Selvbestemmelse er et sammensatt begrep med mange betydninger på ulike bruksområder. Selv om det kan være vanskelig å finne en klar betydning, vil

selvbestemmelse, autonomi — Den Danske Ordbog

Søgning på “autonomi” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

Takket være teorien om selvbestemmelse er vi groft sagt gået fra en forståelse af motivation som enten ’pisk eller gulerod’ til at fokusere på autonomi, mestring og gode relationer. Forskere inden for selvbestemmelsesteorien har igen og igen dokumenteret, at engagement er en af de bedste forudsætninger for at kunne mestre et stofområde, opnå en dyberegående læring og præstere

§ 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

§124. Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og

Kvalificeret selvbestemmelse er et dannelsessyn/ideal, der tager udgangspunkt i det enkelte barn. Det tager afsæt i at det enkelte barn skal respekteres som det er, at barnet er noget i sig selv, og at der er noget barnet kan og vil.

Selvbestemmelse betyder ikke fuldstændig uafhængighed af andre, eller at et individ nødvendigvis skal bestemme sig for at gøre noget andet end alle andre. Det væsentlige i forhold til motivation er, at individet har oplevelsen af, at det der sker, er i overensstemmelse med det, de selv ønsker.

Også i Danmark har man i de senere år fokuseret meget på koblingen mellem aktiv politisk deltagelse og medborgerskab.Således skal man for at få permanent opholdstilladelse i Danmark bestå en medborgerskabstest eller udvise aktivt medborgerskab i Danmark i mindst ét år – dette kan ske ved aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejde, foreningsarbejde eller lignende.

Selvbestemmelse i særlige tilfælde. Sundhedsloven indeholder regler om patienters ret til selv at bestemme i en række konkrete situationer, fx sultestrejke, afvisning af at modtage blod og behandling af uafvendeligt døende. Reglerne hviler på det princip, at patienten, også i situationer som kan medføre døden, har ret til selv at bestemme.

selvbestemmelse, Projekter

Medborgerskab er nemlig ikke kun lig med selvbestemmelse. I 2018 har vi afsluttet et 4-årigt satspuljeprojekt med økonomi som omdrejningspunkt. Det er vigtigt, at man har et billede og en forståelse af, hvad ens penge bliver brugt til, hvordan man kan styre sin økonomi, hvordan man logger på netbank mm. Vi har også gennemført et større udviklingsprojekt om diabetes.

Der er forskel på medbestemmelse og selvbestemmelse, og på selvbestemmelse og autonomi. Selvom begreberne længe har være kendte og brugte er der stadig en vis usikkerhed om deres betydning. Der er en personlig, social og kontekstuel forbundethed til forskel mellem begreberne. Medbestemmelse er et generelt udtryk, som betyder, at man som barn er med til

menneskes selvbestemmelse og opfylde behovet for valgfrihed. Og dette fokus på selvbestemmelse har sat sig mange spor i sundhedsloven og har også væsentlig betydning for, hvordan beslutningerne om behandling og pleje i den sidste periode af en patients liv kan

SDT = Selvbestemmelse teori Søger du efter en generel definition af SDT? SDT betyder Selvbestemmelse teori. Vi er stolte af at nævne akronym af SDT i den største database med forkortelser og akronymer. Følgende billede viser en af definitionerne af SDT på engelsk: Selvbestemmelse teori.

www.ft.dk bruger cookies, for at sitet virker, og for at samle statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

PDF-fil

Selvbestemmelse og samtykkekompetence for mindreårige . i forhold til sundhedsfaglig behandling . Self-determination and Consent to Health Care Treatment . in Relation to Minors . af DITTE MARIE NIELSEN . Afhandlingen omhandler mindreåriges rettigheder i forholdtil sundhedsfaglig behandling, behandler reg-og

PDF-fil

alle mennesker har til at leve et liv med selvbestemmelse og på egne præmisser. I konkrete situationer kan man ofte nå langt, når omsorgen og plejen tager ud-gangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov – livssituation og livshis-torie. Åbenhed, indlevelse og motivation er nøgleord, som altid skal tages i

PDF-fil

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt – etiske dilemmaer i demensplejen Kasper Mosekjær, ph.d., studerende i praktisk filosofi, RUC Konsekventialisme og deontologi Indenfor filosofien beskæftiger man sig med forskellige etiske retninger bl.a. konsekventialisme og deontologi. Indenfor konsekventialismen (konsekvensetik) mener