supplerende dagpenge selvstændig, Arbejdsløshedsdagpenge

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med supplerende dagpenge. Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du også have ret til supplerende dagpenge, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge.

supplerende dagpenge selvstændig, Du arbejder på deltid

Du kan højest få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Alle uger, hvor du har lønarbejde, tæller med som en uge med supplerende dagpenge. Ved selvstændig virksomhed bruger du alle uger, hvor du har virksomheden, uanset om du har arbejdet i den eller ikke.

Hvis du får arbejde på deltid som lønmodtager eller selvstændig, kan du i mange tilfælde få supplerende dagpenge. 30 ugers tidsbegrænsning for alle typer deltidsarbejde. Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for en periode på 104 uger. Du har dog altid ret til dagpenge i resten af den måned, hvor uge nr. 30 bruges.

Supplerende dagpenge sidestilles – uanset om man er lønmodtager eller driver selvstændig virksomhed – på nedsat tid. Du vil nu kunne modtage supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger uanset din status på arbejdsmarkedet. For selvstændige gælder dog, at perioden med supplerende dagpenge starter den dag virksomheden påbegyndes.

Du optjener ret til dagpenge på baggrund af din samlede indkomst fra lønarbejde og selvstændig virksomhed. Du kan også få supplerende dagpenge, blandt andet hvis du vil prøve selvstændig bibeskæftigelse af og se, om du kan opbygge en virksomhed. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en pjece, hvori reglerne beskrives.

Du kan også genoptjene retten til supplerende dagpenge, hvis du inden for et indkomstår har en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt ved overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 228.348 kroner (2018-tal) og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge.

Supplerende dagpenge samtidig med lønarbejde eller med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Lønarbejde samtidig med supplerende dagpenge Hvis du er lønmodtager, kan du få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge.

Supplerende dagpenge er dagpenge for de timer du arbejder mindre end 37 timer pr. uge. Dog kan du maksimalt få suppleret op til 160,33 timer pr. måned. Har du eksempelvis arbejde i 80 timer i måneden, så kan du suppleret 160,33 – 80 timer = 80,33 timer. Du kan ikke få udbetalt mindre end 14,8 timer på en måned i supplerende dagpenge.

Selvstændig virksomhed er først omfattet af reglerne om supplerende dagpenge pr. 1. oktober 2018. Uger med selvstændig virksomhed forbruger også af retten til supplerende dagpenge. Har du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med dagpenge, tæller ugen også med, selvom du ikke har arbejde i virksomheden i ugen.

supplerende dagpenge selvstændig, Dagpenge

Supplerende dagpenge. Du kan modtage supplerende dagpenge fra dag ét, såfremt du opfylder kravene for supplerende dagpenge. De supplerende dagpenge kan du som selvstændig eller freelancer modtage i op til 30 uger. DM anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Du kan højst modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger i den periode, hvor du har dagpengeret. Alle uger, hvor du arbejder på nedsat tid (fuldtidsforsikrede under 37 timer, deltidsforsikrede under 30 timer) i en måned, hvor du får supplerende dagpenge,

Supplerende dagpenge som selvstændig . Det er ikke en mulighed for alle iværksættere, men det kan lade sig gøre for nogle. Reglerne er lidt vanskelige. Du skal godkende af din a-kasse for at blive ledig med selvstændig beskæftigelse. Pr. oktober 2018 er det heldigvis blevet lidt lettere at være på supplerende dagpenge som selvstændig.

En a-kasse kan faktisk være en stor sikkerhed for dig som selvstændig, eftersom du kan få dagpenge, hvis nu din virksomhed en dag går konkurs eller lignende. Dog skal du være opmærksom på, at det ikke er alle a-kasser, der tillader selvstændigt erhvervsdrivende at blive medlem hos dem. Du kan nedenfor læse mere omkring det at være medlem af en a-kasse som selvstændig.

Det antal timer du arbejder bliver suppleret op med almindelige dagpenge. Hvis du fx får udbetalt løn for 100 timer om måneden, vil de supplerende dagpenge udgøre 60,33 timer. For at få supplerende dagpenge skal du opfylde de samme betingelser, som når du får almindelige dagpenge. [content-type:accordion:4377]

Vil du starte op som selvstændig som bibeskæftigelse kan du få supplerende dagpenge ved siden af. Det kræver dog, at du opfylder nogle betingelser. Hos Akademikernes A-kasse kan du få supplerende dagpenge, hvis du er selvstændig som bibeskæftigelse.

Jeg har gået arbejdsløs i 8 måneder, og kan ikke finde det rigtige job. Jeg har derfor gået med en idé om at starte en konsulent virksomhed op selv, med det job som jeg gerne vil have.. Jeg har været igennem kommunens rigtig gode iværksætter rådgivning, og har fået lavet en forretningsplan og alt er på plads, men som i nok kan regne ud bliver man ikke rig af at være abejdsløs, og

Supplerende dagpenge kan sammenlagt gives i en periode på 30 uger ud af de sidste 104 uger. Når du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge, bortfalder retten. Du kan dog løbende optjene en ny ret. Sådan optjenes ny ret til dagpenge: Du kan løbende optjene ny ret til supplerende dagpenge.