sygedagpenge refusion til arbejdsgiver, Coronavirus: Refusion af sygedagpenge

En arbejdsgiver får ret til at få sygedagpengerefusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed skyldes coronavirus, og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

sygedagpenge refusion til arbejdsgiver, Refusion af sygedagpenge til arbejdsgivere

Som arbejdsgiver kan du søge om sygedagpengerefusion frem til datoen for overgangen til jobafklaringsforløbet. Derefter kan man, hvis man udbetaler løn under jobafklaringsforløbet, søge om refusion for det antal timer, man udbetaler løn for.

Den udvidede adgang til sygedagpengerefusion gælder derimod ikke, hvis arbejdsgiveren selv hjemsender medarbejdere af forsigtighedsårsager eller som følge af svigtende ordretilgang. Er en medarbejder sygemeldt af andre grunde end COVID-19, gælder de almindelige sygedagpengeregler med en arbejdsgiverperiode på 30 dage, før der kan udbetales refusion for løn og sygedagpenge.

Skal en arbejdsgiver udbetale satsen for sygedagpenge, hvis medarbejderen de seneste 8 uger har været beskæftiget i 74 timer. Refusion til arbejdsgiver. Udbetaling af sygedagpenge. Arbejdsgiver skal betale de først 30 kalenderdage når en medarbejder er syg. Først efter 30 dage kan betalingen af sygedagpenge overgå til kommunen.

Får du sygedagpenge, eller modtager din arbejdsgiver refusion fra kommunen, når du er sygemeldt, kan kommunen i visse tilfælde stoppe for udbetalingen.. Hvis du ikke vurderes uarbejdsdygtig. For at kommunen kan udbetale sygedagpenge eller refusion skal du være uarbejdsdygtig grundet egen sygdom.. Du er at betragte som uarbejdsdygtig, hvis du grundet egen sygdom ikke er i stand til at

Sygedagpenge udbetalt af arbejdsgiver. Hvis du får fuld løn under sygdom, fortsætter din lønudbetalingen. Fuld løn under sygdom afhænger af, hvilken overenskomst, du er ansat efter. Din arbejdsgiveren får sygedagpengerefusion fra jobcentret. Hvis du ikke får fuld løn under sygdom, bliver sygedagpengene udbetalt til dig.

Lønmodtageren har pligt til at give besked til kommunen, hvis lønmodtageren ikke er enig i de oplysninger, arbejdsgiveren har afgivet. Lovens almindelige regler om anmeldelse af refusionskrav skal også finde anvendelse, for så vidt angår ordningen om refusion til en arbejdsgiver, hvis lønmodtagerens fravær skyldes COVID-19.

Din arbejdsgiver søger via NemRefusion om refusion fra kommunen. Du vil modtage et brev fra NemRefusion i din e-boks, når din arbejdsgiver har søgt om refusion. Hvis du ikke er enig i de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til kommunen, skal du give besked til kommunen. Det skal du gøre via den digitale løsning Mit Sygefravær.

Sygeløn Din arbejdsgiver udbetaler sygeløn til dig, hvis du har været ansat i mindst otte uger og haft 74 timer. Er du ansat efter en overenskomst, som giver dig ret til sygeløn fra arbejdsgiveren ud over 30 kalenderdage, fortsætter arbejdsgiveren med at udbetale sygeløn til dig.

sygedagpenge refusion til arbejdsgiver, Sygedagpenge

Sygedagpenge udbetalt af arbejdsgiver. Hvis du får fuld løn under sygdom, fortsætter din lønudbetalingen. Fuld løn under sygdom afhænger af, hvilken overenskomst, du er ansat efter. Din arbejdsgiveren får sygedagpengerefusion fra jobcentret. Hvis du ikke får fuld løn under sygdom, bliver sygedagpengene udbetalt til dig.

Ophør af sygedagpengerefusion. Når du har en sygemeldt medarbejder, som du betaler fuld løn til under sygdom, vil du som udgangspunkt efter 30 dage have krav på at få sygedagpengerefusion fra medarbejderens Kommune.

Er du på barsel og har du ret til løn under barsel, kan du fra LG få den løn mv., som din arbejdsgiver skulle have betalt. Når du anmelder til LG, skal du også huske at oplyse: barnets fødselsdato

Som arbejdsgiver har du krav på dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom, i form af en lægeerklæring eller en tro og love-erklæring, hvor din medarbejder på tro og love bekræfter at være syg. Du kan som arbejdsgiver selv vælge hvilken af de 2 former for dokumentation du vil kræve.

Refusion til arbejdsgiver (SDP § 54) Har du i sygdomsperioden ret til løn fra din arbejdsgiver, vil din arbejdsgiver kunne indtræde i din ret til sygedagpenge og dermed opnå ret til sygedagpengerefusion fra kommunen. Arbejdsgivers ret til refusion er dog betinget af, at du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge fra kommunen.

Rigtige rettigheder: Inden du kan søge sygedagpengerefusion, skal du have tildelt de rigtige rettigheder. Læs vejledning til dette her. Indberette fravær: Når du skal i gang med at indberette din medarbejders fravær på virk.dk, kan du hente hjælp til generelle og/eller tekniske spørgsmål om selve indberetningsløsningen ved Nemrefusion supporten

Som arbejdsgiver skal du udbetale sygedagpenge, når en medarbejder bliver syg. Når en medarbejder bliver syg, skal virksomheden som udgangspunkt udbetale sygedagpenge de første 30 dage. Herefter kan du søge sygedagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune.

Er du i job og delvis uarbejdsdygtig grundet egen sygdom i en periode, kan du få sygedagpenge for de timer, hvor du ikke arbejder.. Har du ret til fuld løn under sygdom, har din arbejdsgiver ret til refusion for de timer, du er sygemeldt. Din arbejdsgiver har ikke ret til refusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden, med mindre I har indgået en § 56 aftale.