vejledning offentlighedsloven, Betænkning om offentlighedslovens revision

PDF-fil

Justitsministeriets vejledning nr. 279 af 10. november 1970 om lov om offentlighed i forvaltningen (også anført som vejledningen). Justisdepartementets vejledning: Offentlighetsloven (Oslo 1971) (I afsnittene om norsk ret også anført som vejledningen). Kommentaren: Niels Eilschou Holm, Offentlighedsloven med Kommentarer (1971).

vejledning offentlighedsloven, Vejledning om offentlighedsloven — indholdet i klarret …

Vejledning om offentlighedsloven. Vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 1 Indledning. Ved lov nr. 292 af 27. april 1994 om aktindsigt i miljøoplysninger (miljøoplysningsloven) blev Rådets direktiv 90/3 13/EØF om fri adgang til miljøoplysninger gennemført i dansk ret Offentlighedsloven Baggrund mv.

Derfor bør det være en klar ambition for det nye Folketing at ændre offentlighedsloven, som siden 2013 har gjort det sværere at få indblik i, hvordan magten forvaltes i Danmark. Uanset hvem, der vinder valget, bør det afspejles klart og tydeligt i regeringsgrundlaget, at tiden, hvor

Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen (vejledning nr. 9847 af 19. december 2013). Vejledningen indeholder en samlet fremstilling af offentlighedsloven, som gennemgås og uddybes. Vejledningen indeholder også en række bilag, herunder en skematisk oversigt over lovens anvendelsesområde.

Vejledning om en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter Som led i en politisk aftale, der er indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, indføres en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter, og ministerkalenderen undtages fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven.

PDF-fil

Vejledning i APA referencesystem 3 Teksthenvisninger Ifølge American Psychological Association (2010) bør man hver gang, man refererer til andres teorier og værker angive i sin tekst, hvor man har den fremstillede viden fra. Man skal således altid kreditere de kilder, man anvender ved at referere til dem.

Offentlighedsloven § 38 § 38 En afgørelse om afslag på aktindsigt, der er truffet af en kommune, en region eller et kommunalt fællesskab i sager, hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, skal være ledsaget af vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed og om den fremgangsmåde, der er nævnt i 2. pkt. En henvendelse om at

KORT OM PAV PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten. PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx

PDF-fil

vejledning. Reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder generelt for den offentlige forvaltning, og da reglerne stort set er ens, behandles de sammen i denne vejledning. Formålet med vejledningen er at give dig en hurtig hjælp til

vejledning offentlighedsloven, Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven og …

Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen (vejledning nr. 9847 af 19. december 2013). Vejledningen indeholder en samlet fremstilling af offentlighedsloven, som gennemgås og uddybes. Vejledningen indeholder også en række bilag, herunder en skematisk oversigt over lovens anvendelsesområde.

Alle har som udgangspunkt ret til aktindsigt efter offentlighedsloven. Det er ingen betingelse for at søge om aktindsigt efter offentlighedsloven, at den, der søger om aktindsigt, har noget med sagen at gøre. Visse dokumenter er dog undtaget for aktindsigt. Hvis du er

Vejledning om forvaltningsloven, nr. 11740 af 04. december 1986. Vejledningen God behandling i det offentlige, om god forvaltningsskik i stat og kommune, fra Økonomi- og indenrigsministeriet af 21. juli 1997. Offentlighedsloven (lov om offentlighed i forvaltningen), nr. 606 af 12. juni 2013

KORT OM PAV PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv. og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten. PAV beskriver de ansættelsesregler, der gælder generelt for ansatte i staten mv., og dermed ikke de specifikke forhold inden for særlige sektorer som fx

PDF-fil

ven, offentlighedsloven og lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter (retssikkerhedsloven). Reglerne findes på www.Retsinformation.dk. Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens Vejledning nr. 12 om konsekvenserne på det kommunale beredskabsområde af lov om forvaltningens anvendel-

PDF-fil

Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at skabe et fælles grundlag for arbejdet med informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. Målgruppen for vejledningen er de ansvarlige for informationssikkerheden, der skal sikre, at der tages de beslutninger, der er nødvendige for at beskytte borgernes oplysninger.

Offentlighedsloven omfatter hele den offentlige forvaltning, og loven angiver en række regler for, hvad du som borger har ret til at få aktindsigt i. 1. Retten til aktindsigt. Enhver har ret til aktindsigt efter Offentlighedsloven, og der er hverken krav om alder, statsborgerskab eller lignende.

PDF-fil

Vejledning om god forvaltningsskik. August 2010. 3 Forord Denne vejledning henvender sig først og fremmest til ansatte i Holbæk Kommune, der har ansvaret for at træffe forvaltningsafgørelser og/eller sagsbehandle i kontakt med borgere. Denne vejledning skal betragtes som en praktisk hjælp til at tilrettelægge og gennemføre et godt