vejledning om forældremyndighed, Faderskab

Familieretshuset rejser en faderskabssag, hvis I er ugifte og ikke sender en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab og fælles forældremyndighed. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

vejledning om forældremyndighed, Vejledning om netværksanbringelse og

PDF-fil

Af Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier fremgår det bl.a. at: ”Idet netværksfamilier skal godkendes som konkret egnede til et bestemt barn, gælder det generelle egnethedskriterium ikke for net-værksplejefamilier, da det ikke er relevant, om netværksplejefamilien vil kunne modtage andre børn eller unge.

PDF-fil

vejledning om ophør af forældremyndighed. Underskrifter (Du skal ikke skrive blanketten under i hånden, hvis du sender den ind digitalt, og underskriver med NemID) Udfyldes af Familieretshuset Aftalen er anmeldt efter § 10 i forældreansvarsloven. Dette er

PDF-fil

Vejledning om adfærdskodekser og certificeringsordninger . 1.0 Forord . Når databeskyttelsesforordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018 vil der være mange regler, som alle dataansvarlige og databehandlere (store som små) skal kunne overholde samt kunne dokumentere, at

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at borgere i kommunen, som har forældremyndighed over unge i alderen fra 15 til 18 år, modtager almen orientering om den vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som tilbydes de unge, herunder orientering om de unges uddannelsesmuligheder. Stk. 5.

PDF-fil

Vejledning om informations- sikkerhed i sundhedsvæsenet April 2016 . 2 7.4.1 Forældremyndighed eller værgemål Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at skabe et fælles grundlag for arbejdet med informationssikkerhed i sundhedsvæsenet.

PDF-fil

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft d. 1. oktober 2007 med seneste ændring pr. 1. oktober 2012. Et af hovedformålene med loven er, at et barn har ret til begge forældre. Fælles forældremyndighed er derfor altid udgangspunktet.

PDF-fil

Vejledning om social service om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Vejledning nr. 6 til serviceloven Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer, m.v. Vejledning nr. 7 til serviceloven. Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i

PDF-fil

retshuset. For yderligere vejledning om udveksling af oplysninger efter § 49 a i service­ loven henvises til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven). Det er muligt for kommunen at indhente oplysninger hos Familieretshuset ud over, hvad der følger af § 49 a.

vejledning om forældremyndighed, Vejledning om informations

PDF-fil

Vejledning om informations- sikkerhed i sundhedsvæsenet April 2016 . 2 7.4.1 Forældremyndighed eller værgemål Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at skabe et fælles grundlag for arbejdet med informationssikkerhed i sundhedsvæsenet.

Vejledning om international kompetence i sager om separation og skilsmisse Vejledningen er pr. 01.04.2019 afløst af vejledning nr. 9277 af 20.03.2019. Vejledning nr. 11349 af 30.12.2015, som fra d. 01.01.2016 har afløst vejledning nr. 9295 af 25.06.2013 . 1.

På VISKALSKILLES.dk´s lukkede Facebook-side kan du følge med i nyheder på skilsmisse-området, få viden om regler og lovgivning samt følge med i og / eller deltage i debatter om de emner, der rejses af alle interesserede – eksempelvis forældremyndighed, bopæl, samvær, transport, tøj, flytning og så videre.. Herunder kan du se seneste emner fra Facebook-siden.

Fælles forældremyndighed betyder dog ikke, at I skal være fælles om alle beslutninger. Den forælder, barnet har bopælsadresse hos eller bor mest hos, bestemmer selv en lang række ting. Hvis du har forældremyndigheden alene – eneforældremyndighed – bestemmer du, hvad barnet skal og ikke skal.

På mandag skal min eks (min mindstes far) og jeg i amtet til vejledningsmøde.. Jeg er vildt nervøs!! Jeg har jo søgt fuld forældremyndighed da vi ikke kan samarbejde (han synes at vi snakker fint sammen – og det gør vi også – så længe det er på HANS præmisser) Han har været voldelig overfor mig og jeg har derfor været både på krisecenter, boet i 1. hjælpsbolig samt fået

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Herved bekendtgøres lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. juni 2008, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 354 af 6. maj 2009 og § 18 i lov nr. 483 af 12. juni 2009. Den bekendtgjorte tekst gælder fuldt ud fra den 1. august 2009.

PDF-fil

Vejledning til apostillepåtegninger Den 29. december 2006 trådte Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om afskaffelse af kravet om legalisering af udenlandske offentlige dokumenter (Apostillekonventionen) i kraft for Danmark. Formålet med en apostillepåtegning er at sikre, at et udenlandsk dokument er ægte. Efter

Fælles forældremyndighed betyder dog ikke, at I skal være fælles om alle beslutninger. Den forælder, barnet har bopælsadresse hos eller bor mest hos, bestemmer selv en lang række ting. Hvis du har forældremyndigheden alene – eneforældremyndighed – bestemmer du, hvad barnet skal og ikke skal.